Vibrio cholerae VciB promotes iron uptake via ferrous iron transporters.