Publications

Selected Publications

 

spf1Magnons and Phonons Optically Driven out of Local Equilibrium in a Magnetic Insulator

 

 

Kyongmo An, Kevin S. Olsson, Annie Weathers, Sean Sullivan, Xi Chen, Xiang Li, Luke G. Marshall, Xin Ma, Nikita Klimovich, Jianshi Zhou, Li Shi, and Xiaoqin Li

Phys. Rev. Lett. 117, 107202

spf2Direct measurement of exciton valley coherence in monolayer WSe2

 

 

Kai Hao, Galan Moody, Fengcheng Wu, Chandriker Kavir Dass, Lixiang Xu, Chang-Hsiao Chen, Liuyang Sun, Ming-Yang Li, Lain-Jong Li, Allan H. MacDonald and Xiaoqin Li

Nature Physics, DOI: 10.1038/NPHYS3674, 2016

 

spf3Neutral and charged inter-valley biexcitons in monolayer MoSe2

 

 

Kai Hao, Judith F. Specht, Philipp Nagler, Lixiang Xu, Kha Tran, Akshay Singh, Chandriker Kavir Dass, Christian Schüller, Tobias Korn, Marten Richter, Andreas Knorr, Xiaoqin Li & Galan Moody

ncomms15552,doi:10.1038/ncomms15552

spf4A single quantum dot controls a plasmonic cavity’s scattering and anisotropy

 

 

Thomas Hartsfield, Wei-Shun Chang, Seung-Cheol Yang, Tzuhsuan Ma, Jinwei Shi, Liuyang Sun, Gennady Shvets, Stephan Link, and Xiaoqin Li

PNAS 112, 12288, 2015